Medlemsvillkor

Tillsammans skapar vi en bättre miljö.

§ 1. Medlemskap

2023-10-04  4A

Dessa villkor gäller medlemskap på Wellness Studio. Medlemskapet är personligt.  

Minimiålder för att teckna ett medlemsavtal är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar ett medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sin medlems-TAG. (nyckelbricka). Medlem är skyldig att alltid medföra sin medlems-TAG under vistelsen på klubben så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. MedlemsTAG får inte lånas ut till någon annan. Det är ej heller tillåtet att släppa in någon som ej är behörig till anläggningen. Vid förlust av medlemsTAG eller om den skadats så den är obrukbar ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar en ny TAG mot en rabatterad kostnad på 50 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Wellness Studio vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra tidigare lämnade uppgifter. All korrespondens från Wellness Studio går till folkbokförd adress och/eller lämnad e-postadress. Wellness Studio debiterar varje år en årsmedlemsavgift om 250 kr. För 6 månader 125 kr.

§ 2. Betalning

Enligt avtalat pris och förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Betalning via autogiro

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25–31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du tecknar ditt medlemskap betalas startavgiften på 500 kr (exklusive eventuella rabatter och erbjudanden) samt den första träningsperioden fram tills första autogirodragningen. Avgift för TAG tillkommer med 95 kr. Wellness Studio förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.

Betalning via faktura

Vid betalning via faktura debiteras avgiften för fakturaperioden i förskott med 30 dagars förfallotid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 30 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor. Wellness Studio förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. 

Rabatt

Wellness Studio erbjuder studerande rabatterat medlemskap om studieintyg kan uppvisas. Studerande mellan 16 tom 19 (ej fyllt 20) behöver ej visa studieintyg.  För studerande som fyllt 20 år krävs att Studieintyg visas 2 gånger per år – för höstterminen senast 30 september – för vårterminen senast 31 januari. Om inte intyg visas innan dessa datum tas rabatten bort och avgiften justeras till ordinarie pris. Vi förutsätter då att du inte längre är studerande, d.v.s. ej längre är berättigad till studentrabatt.  Som intyg krävs något av följande:  – Intyg från skolan att ni studerar minst 75%. -Utbetalningsplan från CSN för studie på heltid. -Utdrag från register (normalt LADOK) som bekräftar minst 22,5 högskolepoäng förgående termin (alt 45 poäng på helår), kombinerat med terminsräkning eller terminskort som visar att studie görs innevarande termin. Ungdomskortet prisjusteras till nuvarande ordinarie studentpris den dag ungdom fyller 16 år tom 20 årsdagen därefter gäller uppvisande av giltigt studentintyg för att få behålla studentrabatt. Wellness Studio erbjuder även rabatt till dem som fyllt 65 år, så kallad Senior rabatt. Övriga rabatterade kampanj abonnemang återgår till ordinarie pris efter bindningstiden.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader och kan avslutas tidigast vid bindningstidens utgång. Wellness Studio rekommenderar att uppsägning sker på moderanläggningen, alternativt via mail. Vid frysning förlängs bindningstiden med motsvarande tid.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal

Medlem kan frysa sitt medlemsavtal vid sjukskrivning, graviditet eller temporär flytt för arbete eller studier på annan ort där Wellness Studio ej finns inom 3 mil. Läkarintyg, studie- eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1 månad längst 12 månader per kalenderår. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand och går ej heller att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemsavtal kan göras 1 gång, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta det. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En kostnad av 100 kr tas ut av Wellness Studio vid överlåtelsen eller frysning. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas av Wellness Studio.

§ 5. Prisändringar

Månadskostnaden via autogiro är skyddat mot alla eventuella prishöjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Wellness Studios aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkohol- och drogförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Gästträning erbjuds endast på anläggning då receptionen är bemannad.
Om medlem begår regelbrott mot medlemsvillkor, trivselregler eller träningsföreskrifter förbehåller sig Wellness Studio rätten att ta ut en ersättning på 1 500 kr samt i förekommande fall stänga av medlem som bryter mot dessa.

§ 8. Dopning

Wellness Studio har nolltolerans vad det gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kommer medlem att stängas av senast efter att laga dom vunnit kraft. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar

Wellness Studio förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Wellness Studio förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Wellness Studio kommer detta att meddelas av Wellness Studio. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Wellness Studio och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system. Barn under 18 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Wellness Studio.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Wellness Studios tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Wellness Studio- hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Wellness Studio.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.
Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i vår dataskyddpolicy

§ 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad från bevakningsbolag.

§ 12. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Wellness Studios rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av medlemskap och mot ordinarie priser.

§ 13. Säkerhet

För medlemmarnas trygg och säkerhet har vi infört kameraövervakning. Gym, entré och reception övervakas. I och med ditt medlemskap accepterar du denna säkerhetsövervakning.

§ 14. Ansvarsbegränsning

Force Majeure, Wellness Studio har rätt att hålla sina anläggningar stängda och/eller anpassa verksamheten efter rådande omständigheter om stängningen/anpassningen beror på ett hinder utanför Wellness Studios kontroll och skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder Wellness Studio inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Exempel på sådana händelser kan vara bland annat krig, brand, vattenskada, naturkatastrof, explosion, strejk, smitta, nya lagar och restriktioner som hindrar verksamhetens utövande som myndighetsbeslut etc.

Dags att börja träna?

Är du intresserad av att komma igång? Vi hjälper dig att med bästa förutsättningar komma igång med träningen.